platforms

De nieuwe realiteit vraagt om platforms die business wendbaar maken en de buitenwereld voor je laten werken

De realiteit van dit moment vraagt een toenemende wendbaarheid van organisaties. De manier waarop zij nu vaak werken staat dat in de weg. Vaste structuren weerhouden organisaties ervan om mee te bewegen met de snelle veranderingen waarmee ze geconfronteerd worden.platforms

Wendbaarheid wordt vergroot door benodigde resources (mensen en middelen) flexibel te groeperen rondom nieuwe vraagstukken, innovaties en kansen. Dat beperkt zich niet tot de eigen resources. Juist de combinatie met resources van buiten vergroot de productiviteit en de slagkracht van organisaties enorm.

Vanuit deze visie helpen wij organisaties een wendbare omgeving te maken waarin benodigde resources bij elkaar komen. Hierin realiseren onze klanten samen met stakeholders resultaten, vanuit een gezamenlijk belang en ambitieniveau. We noemen deze omgeving een platform. Platforms ondersteunen een optimale mix van offline en online interactie en laten daarmee de buitenwereld voor je werken.

Actuele vragen en oplossingen
Inzicht en ontwikkeling


Actuele vragen verbinden wij aan thema’s. Daarmee laten we zien hoe platforms uw business kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door het vergroten van commerciële slagkracht, versnelling van innovatie of samenwerking over eigen grenzen mogelijk te maken. Platforms leveren hiermee u meer wendbaarheid en betere resultaten.

Kijk hieronder welke vraag voor u actueel is. Ontdek de kracht van het platform en laat u inspireren.

…. lees verder

De nieuwe businessrealiteit vraagt om nieuwe inzichten en een andere mindset. Wij helpen u met onze Academy de kansen van platforms te benutten door u mee te nemen in alle facetten van het platformdenken.

Dit begint met de Masterclass ‘Platforms als strategie’, die via open-inschrijving of in-company gevolgd kan worden. Daarnaast is er een rijke schakering aan trainingen beschikbaar, zowel verzorgd door onszelf als door andere partijen in ons ecosysteem.

Onder ‘Academy‘ vindt u ons actuele aanbod.

…. lees verder

Nieuws en media

Blog: De vakbond van morgen

Evert Jan van Hasselt – Business21 Zondag 27 maart jl. ging de uitzending van VPRO's Tegenlicht [...]

Nieuws: Masterclass “Werken met platforms” voor MKB bedrijven in de maakindustrie 9 en 14 juni

Op 9 en 14 juni geeft Business21 een speciale masterclass ‘Werken met platforms’ in Zutphen. Deze masterclass richt zich op MKB bedrijven [...]

Nieuws: Nieuwe Business21 website live

De website van Business21 is vernieuwd! De indeling is aanzienlijk verbeterd. Zo worden de nieuwste blogs [...]

Nieuws: Lancering Business21 Portal op 19 februari 2016

Professionele Groep “De Waag” komt sinds oktober 2014 twee-maandelijks bij elkaar om elkaar te inspireren en [...]

Blog: Het platform als drager van co-creatie

Evert Jan van Hasselt – Business21 Tegenwoordig wordt er veel gesproken over platforms. Dat heeft te [...]

Onze thema’s

Onze thema’s verbinden actuele vragen met vernieuwende oplossingen

De digitalisering van werk, producten en diensten neemt hand over hand toe. Het heeft impact op strategie, processen, productaanbod en dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van digitalisering is het gebruik van  “Big data en Analytics”.  Databronnen zijn resources die in een in- en externe omgeving beschikbaar zijn. Door deze te ontdekken, samen te brengen en te benutten ontstaan inzichten die innovatie,  nieuwe kansen, omzetgroei en klant-engagement voeden. Business, IT en externe stakeholders werken hierbij in gezamenlijkheid aan resultaat. Daardoor wordt effectieve coördinatie mogelijk van techniek, skills, processen en mensen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor succes. Het platformconcept van Business21 benoemt de voorgaande punten en helpt daarmee klanten om de kansen die digitalisering biedt, optimaal te benutten.
Investeringen in nieuwe initiatieven blijken vaak een lagere return op te leveren dan vooraf verwacht.  Het transformeren van innovatie in omzet en groei is van strategisch belang voor ieder bedrijf. Het zogenaamde high growth platform groepeert de benodigde resources (mensen en middelen) flexibel rondom initiatieven die het gevolg zijn van innovatie en die inspelen op nieuwe behoeften van klanten. Relevante disciplines binnen het bedrijf, aangevuld met externe stakeholders, werken hierbij in gezamenlijkheid en methodisch aan resultaat. Het platform werkt aan de stappen die nodig zijn om van innovatie en idee naar uiteindelijk verkoop, services en feedback van klanten te komen. De erkenning door management dat het platform belangrijker is dan het idee is een belangrijke voorwaarde voor succes. Het platformconcept van Business21 benoemt de voorgaande punten en helpt daarmee klanten om kansen optimaal te benutten.
Herkent u dit? Samenwerking komt moeilijk van de grond, er wordt minder resultaat geboekt dan verwacht. Oorzaken zijn onder andere onvolledigheid van stakeholders en belangen, werken vanuit de ketengedachte en onderschatting van de dynamiek van het samenwerken. Het is zaak om de juiste partijen en benodigde resources zo vroeg mogelijk te groeperen rondom vraagstukken en programma’s. De omgeving waarin wij partijen en resources bij elkaar brengen en waar de interactie plaatsvindt noemen wij een platform. Door over eigen grenzen heen doelgericht te werken worden resultaten bereikt die anders niet mogelijk waren. Het onderkennen van een gezamenlijk belang en op het initiatief afgestemde governance zijn hierbij onmisbaar. Het platformconcept van Business21 benoemt de voorgaande punten en helpt daarmee klanten om programma’s en projecten effectief te laten slagen.
De huidige snelle dynamiek en toegenomen complexiteit geeft druk op het alloceren van resources en het managen van programma’s, projecten en activiteiten (inspanningen). Daarbij legt het management met check en balances op inspanningen en prestaties de nadruk op “de dingen goed doen”. Maar in welke mate dragen inspanningen nu bij aan het hogere doel? Dit inzicht wordt verkregen door partijen te groeperen rondom inspanningen en hen te laten sturen op de mate van doelgerichtheid van die inspanningen. Centraal staat hierbij de mate van doelgerichtheid van inspanningen in relatie tot het hogere doel. Het toetst de vraag of we de goede inspanningen doen. Daardoor wordt de noodzaak voor verandering eerder ontdekt en kunnen aanpassingen sneller doorgevoerd worden. Ook in het geval er sprake is van geheel nieuwe omstandigheden. Met dit concept helpt  Business21 om klanten effectiever en sneller strategie en doelen te realiseren waarbij risico’s beter beheersbaar zijn.
Gemeenten staan voor een fikse opgave. In het kader van de decentralisaties wordt de dienstverlening dichterbij de burger gebracht. Daarbij zoeken gemeenten oplossingen om meer te doen met minder middelen. Burgerparticipatie is daarbij het toverwoord.

Succesvolle voorbeelden laten zien dat er een enorme kracht in de samenleving zit. Steevast zijn het platformen die deze kracht tot uitdrukking laten komen. Op deze platformen komen burgers, medewerkers van de gemeente en medewerkers van netwerkpartners samen om maatschappelijke issues aan te pakken en vernieuwende oplossingen tot stand te brengen. Daarbij staat de kracht in de samenleving centraal; gemeente en netwerkpartners ondersteunen waar nodig. Op die manier stijgt de kwaliteit van de samenleving, terwijl de kosten afnemen.

De samenleving verandert. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in toenemende leegstand in stadscentra of afstand tussen verschillende groeperingen in een wijk. Dit alles stelt nieuwe eisen aan de inrichting van gebieden. Hierbij zijn uiteenlopende stakeholders betrokken met ieder hun eigen, vaak tegengestelde belangen. Als gevolg daarvan kenmerkt gebiedsontwikkeling zich vaak door taaie, langdurige processen met suboptimale uitkomsten.

Door gebiedsontwikkeling vanuit de platformgedachte te benaderen, komen nieuwe mogelijkheden in beeld. Op een platform werken partijen samen, stappen over eigen grenzen heen en werken vanuit een gezamenlijk belang. Verschillende perspectieven worden samengebracht, wat leidt tot nieuwe oplossingen. Analyse van de samenhang tussen uiteenlopende entiteiten in een gebied geeft zicht op overkoepelende business cases. Dit alles leidt tot draagvlak, gevoel van eigenaarschap onder betrokkenen en uiteindelijk tot oplossingen waarbij iedereen wint.

Veranderingen in de maatschappij gaan steeds sneller. Dat vraagt meer en meer van organisaties in termen van adaptief vermogen. Standaard oplossingen en uitgekristalliseerde werkwijzen volstaan niet meer. Een organisatie moet haar diensten dynamisch kunnen aanpassen aan de nieuwe wensen van klanten. De unieke assets van een organisatie – de kennis en creativiteit van haar medewerkers – dienen daartoe maximaal ontplooit en benut te worden.

Deze manier van werken vraagt om een andere mindset. Werkprocessen zijn continu in beweging en vormen zich in dialoog tussen medewerkers. Hiërarchische aansturing staat deze ontwikkeling in de weg. Meer autonomie van medewerkers is van levensbelang. Uiteraard wel binnen de hoofdlijnen zoals die door de organisatie zelf zijn neergelegd. Deze manier van werken is binnen veel organisaties nieuw, zowel voor management als voor medewerkers.

De praktijk is hiervoor de beste leermeester. In voorbeeldprojecten, uitgevoerd door een uit de organisatie samengestelde kopgroep van medewerkers, leren de medewerkers én de organisatie als geheel hoe de nieuwe dynamiek werkt, hoe deze toe te passen en welke manier het beste bij de organisatie past.

Onze aanpak

Op weg naar platforms

Wij helpen u platforms te ontwikkelen, die optimaal aansluiten bij uw doelstellingen. Daartoe hebben we een aanpak ontwikkeld, die zich laat samenvatten met joint aspirations, joint resources, joint value. Aan de hand hiervan helpen we u met het bepalen van de initiële richting van de platforms, de juiste vorm van governance, het ontdekken en kiezen van resources en tenslotte het bouwen en het in werking brengen van de platforms.

Wij brengen daarbij onze eigen kennis in op het gebied van bedrijfsvoering, governance, groepsdynamiek en platform-ontwikkeling. Daarnaast beschikken wij over specifieke diensten en competenties van partners uit ons ecosysteem.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op